Privacybeleid

Freddywood, Freddy Opsommer verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

Freddywood, Freddy Opsommer verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doorgifte van gegevens

De gegevens die FREDDYWOOD, Freddy Opsommer van u verkrijgt worden op grond van mijn gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan commerciële partners voor commerciële doeleinden -in functie van totaalprojecten- zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie en aanbiedingen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@freddywood.be.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).